Select All
  • [NT] Thượng hạng nam nhân sau lưng ác độc nữ phụ - Nhược Minh Dực.
    517 6 1

    Từng cái ác độc nữ phụ sau lưng nhất định đều có một cái thượng hạng nam nhân, hắn dung túng ngươi làm ác, cùng ngươi cùng một chỗ giày vò nam chính nữ chính, hắn cũng không phải thật sự não tàn, hắn chỉ là quá yêu ngươi, hắn gọi tần chí. Lâu nghiêu nghiêu lấy người đã đoạt cả đời nam nhân, kết quả cuối cùng mới phá...

    Completed