Select All
  • Hypoxia
    2.7K 884 10

    🌊هیپوکسی : کمبود اکسیژن در بافت های بدن بر اثر خفگی. کاپل: کوکوی ژانر: روزمره، رمنس، اسمات روزهای آپ: هر هفته شنبه شب در چنل webtoon teakook و دوشنبه در واتپد #HYPOXIA